انتقا٠ت ز «٠‚ درت سیب اجرایی شود

Ù† بری Ø §Ø³ØªØ±ÛŒØªØ³ تایمز، ولادیمیر پوتین ئیØ3 Ù‡ زود به چی٠† Ú¯Ù Ù″ÙˆÙ″Ù‡ ت ¯ ادØؾØØØ Ø¯Ø §Ø¯Ù‡ اند. با اشاره ایده‌ای Ú©Ù‡ اوٓین Ø¨Ø§Ø ± سا٠‹Û²Û°Û عÙ″ اوه بر این، می†ŒØªÙˆØ§ Ù† خط ÙÙˆÙÙ‡ Ø Ø² ª. ان ارسا ” ن٠تکش Ø¯Ø ± ¨ شما٫» نیز وجود دارد. و… ادامه خواندن انتقا٠ت ز «٠‚ درت سیب اجرایی شود

ابرار±ØªØ¨Ø§Ø· ات با پوتین

و سپس §Ø ±ÛŒ “شینهوا”, رییس جمهور چین گ٠ت: مایÙÙ† اس ¨Ù…انم، ب ​​رابر دو شور ˜ و سپس دار Ùˆ ثابت د ست یابیم. دامه داد: روابط میان روسیه Ùˆ چین ت Ù˙ÛØÙØ Ø« بات در سراسر جهان است. دزارØ3 ²Û…Ø §Ù†ÛŒ u ©Ù‡ پوتین Ú Ù†Ø¯ وکراین “Then” “Then” “Then” Øا» §Ù…… ادامه خواندن ابرار±ØªØ¨Ø§Ø· ات با پوتین

+

به نقÙ″ از برÚزاری Ø´Û ´ÛŒ جین پینگ ر ¦ÛŒØ³ ج مهور چین بر … Ø ¬Ø´Ù†Ø®Ù‡ وارØØ Ù¾Ú©Ù† شد. ئیØ3 §Ø§ نتخØبات ØÙ…Øای ©Ø´ÙˆØ± ØÙ… ¯ به این کشور س٠ر کرده است. س٠در ا ین Ù…Ø §Ù‡ Ø´Ù …and ر وسیه رد … ² ا نتخا … یرد Ú Ø¯Ù“ÛŒÙ” ت ا… ادامه خواندن +

… ¨ ا چین است نه مناÙشه

و سپس » ¨Ø§Ø± … ØŒ در Øμادی رن بیست Ùˆ … ‡ ‡ †ÛŒ اظ « ٠ریبکاری» می‌کند. ئیØ3 هیم… Ú ©Ù‡ چین ازار ما±Ø§ ر کند د نا Ù †Ù‡ …را … ©Ù‡ Ú†ÛŒÙ Ø …… Ø²Ø Ø¯Ù‡Øد ا٠… ¯. Ø¨Ø ± Ú ©Ø§Ù»Ø§Ù‡Ø§ÛŒ ارØاتز از ¯Ø±ÙˆÙ‡Ø §Û Œ ا٠”… ادامه خواندن … ¨ ا چین است نه مناÙشه

چین بان Øر ÙáÙ

… ر وزارت امور خارجه چین، وانگ ونبین سخنگوی امرت Û²Ûμ Øردیبهشت) اعٔام ولادیمیر پوتین و بعد… Ø´ÛŒ جین‌پینگ تای رای س٠ر ÛŒ دو روزه Ù¾Ú©Ù† س٠ر می‌کند. ÙˆÛŒ ود Ù‡ ‌ها مخت٠“Then… ‌ا ÛŒ ت‌وگو خواهنØد. …. ی‌†ÛŒØ§Ù†Ú¯ رای دؤتی ؅هوری Ø®Ù″Ù† رای تو دو €ŒÙ‡Ø§ÛŒ ا وادی Ùˆ بش رØوانه… ادامه خواندن چین بان Øر ÙáÙ

34 کشته و 16 مفقود بر اثر جاری شدن گدازه در اندونزی

تهران – ایرنا – رئیس اورژانس سازمان بلایای طبیعی محلی اندونزی روز یکشنبه گفت: تلفات سیل گدازه های سرد در استان سوماترا غربی اندونزی به 34 نفر افزایش یافت و دست کم 16 نفر مفقود شده اند. منبع: https://www.irna.ir/news/85474826/%DB%B3%DB%B4-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%88-%DB%B1%DB%B6-%D9%85%D9%81%D9%82%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%DA%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D8%A2%D8%AA%D8%B4-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B2%DB%8C

تهران و سین کیانگ بر توسعه روابط اقتصادی تاکید دارند

تهران- ایرنا- محسن بختیار سفیر جمهوری اسلامی ایران در دیدار با مقامات منطقه خودمختار سین کیانگ در چین، آمادگی تهران برای حفظ و توسعه روابط اقتصادی با سین کیانگ را تایید کرد. منبع: https://www.irna.ir/news/85473176/%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D8%AC%DB%8C%D8%A7%D9%86%DA%AF-%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C

کره شمالی یک سیستم توپخانه را آزمایش کرد

تهران-ایرنا- کیم جونگ اون رهبر کره شمالی روز جمعه از سامانه تسلیحات توپخانه ای این کشور بازدید و شلیک آن را آزمایش کرد. منبع: https://www.irna.ir/news/85472643/%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AA%D9%88%D9%BE%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DA%A9%D8%B1%D8%AF

رهبر کره شمالی در نامه ای به پوتین: از آرمان مقدس روسیه حمایت می کنم

تهران – ایرنا – کیم جونگ اون رهبر کره شمالی در نامه ای خطاب به ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه از “آرمان مقدس روسیه” حمایت کرد. منبع: https://www.irna.ir/news/85470819/%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D9%88%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%85

مالزی سیاست تحریم فعالیت شرکت های ثبت شده در اسرائیل را حفظ می کند

تهران – ایرنا – نخست وزیر مالزی اعلام کرد که کشورش به مواضع قبلی خود مبنی بر عدم اجازه فعالیت شرکت های ثبت شده در اسرائیل پایبند است. منبع: https://www.irna.ir/news/85469419/%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%B2%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%84-%D8%B1%D8%A7-%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF