“… ر٠“عضو” “بریکس” “”””

به گزارش ایرنا… §Ø² Ù… … ´Ù‡Ø§Ø¯ “ایت” “سید” ‡ÙˆØ±ÛŒØŒ «سین ا٠“… ˆ هم را هان انان ااز شد. ج ر Ù‡Ù″ را Ù‡ سه عضو ØØØ¯ÛŒØ ” ‡ بی، Ù†Ú¯ÛŒ Ùˆ مات ات تج اری خو د Ø±Ø … ©Ù†Ù †Ø¯Ú¯Ø§Ù† ÙØ±Ø§Ø ± دادند. “… س٠ار ت ج٠… ³ ³ ³… ادامه خواندن “… ر٠“عضو” “بریکس” “”””

قطر

(KCNA) “” ‡ØŒ Ù…Ø±Ø » Ùˆ خانوا د٠´Ù†Ø¨Ù‡ اعÙ″ § Ù… Ú©Ø ±ØØ. … ÙˆØ ±ÛŒ ا بران ª Ø§ÛŒØ +±Ø§Ù† ″Ø §Ùˆ عدا ٔت دارند. این … اا دون دو٠‡ Ùˆ دوست زدیک … ‡ … ªÙˆØ³Ø¹ÙÙ §ÛŒ Ú©Ù…Ú© بزرگی کرد. کیم Ùˆ مر … ‚ Ø × Ø´ªÛŒØ§ و سپس Ú©… ادامه خواندن قطر

ØØØت با٠“گرد رئیس جمهور ایران هستیم

Øزارش به نق Ù″ از ″Ù″Ù‡) ابراه … هور ایران ند. … Ø§Ù Ø §ÛŒÙ†Ú©Ù‡ از نزØیک تØوٓات §Ù “Ú¯Ø±Ø “… Ø§Ú ©ÛŒØ¯ شده است: چین ؅اده اØ3ت تا ‡ Øمایت †ŒÙ‡Ø§ Ùˆ Ú©Ù …ازم د ابطه با §Ø¦Ù‡ کند. عØmic ˆØ¯ سخت رای با٫گرد امٻ رئیس جمهور ØØر ¬Ù†Ú¯Ù ‹ » ÛŒ است؅ ادامه خواندن ØØØت با٠“گرد رئیس جمهور ایران هستیم

“…”

و سپس ر ا¯ÛŒ در “ کره ØÙ » بر اساس این Øهر سئو٠″ Ø§ÛŒÙ Ø Ø ø ø ¸ ¸ ¨ © © Ø … řŒÙ ©Ù…Ú© کنند. تارنمای چوسان کره جنوبی نوشØت: ا ای از Ú© ار یا خود خسته شده‌اند. دان ª Ù† مودند. … â¯Ù‡Ø¯ » ± با نه‌روØ2 ª… ادامه خواندن “…”

و سپس… ˆØ§ نین اØμÙ″Ø §ØÛŒ

و اکنون و پس از آن و اکنون و سپس… تایوان ایندگان Ø§Ø²Ø §Ø¨ کومی٠» اخ ÙÛŒ “ÙˆØ§ÛŒØ Ø§” ØμÙ” اØÛŒ Ø ¨Ø© دیگر درگیر شدند. “… واه Ù†Ø ¯ Ø´ ته Ø §Ø´ØØ ø ²Ø¨ Ù…Ø “®” وان Ú© رØده است. … از †Ú¯Ø … …ان ا و سپس… ؾیش اینکه تتٻ و… ادامه خواندن و سپس… ˆØ§ نین اØμÙ″Ø §ØÛŒ

انتقا٠ت ز «٠‚ درت سیب اجرایی شود

Ù† بری Ø §Ø³ØªØ±ÛŒØªØ³ تایمز، ولادیمیر پوتین ئیØ3 Ù‡ زود به چی٠† Ú¯Ù Ù″ÙˆÙ″Ù‡ ت ¯ ادØؾØØØ Ø¯Ø §Ø¯Ù‡ اند. با اشاره ایده‌ای Ú©Ù‡ اوٓین Ø¨Ø§Ø ± سا٠‹Û²Û°Û عÙ″ اوه بر این، می†ŒØªÙˆØ§ Ù† خط ÙÙˆÙÙ‡ Ø Ø² ª. ان ارسا ” ن٠تکش Ø¯Ø ± ¨ شما٫» نیز وجود دارد. و… ادامه خواندن انتقا٠ت ز «٠‚ درت سیب اجرایی شود

ابرار±ØªØ¨Ø§Ø· ات با پوتین

و سپس §Ø ±ÛŒ “شینهوا”, رییس جمهور چین گ٠ت: مایÙÙ† اس ¨Ù…انم، ب ​​رابر دو شور ˜ و سپس دار Ùˆ ثابت د ست یابیم. دامه داد: روابط میان روسیه Ùˆ چین ت Ù˙ÛØÙØ Ø« بات در سراسر جهان است. دزارØ3 ²Û…Ø §Ù†ÛŒ u ©Ù‡ پوتین Ú Ù†Ø¯ وکراین “Then” “Then” “Then” Øا» §Ù…… ادامه خواندن ابرار±ØªØ¨Ø§Ø· ات با پوتین

+

به نقÙ″ از برÚزاری Ø´Û ´ÛŒ جین پینگ ر ¦ÛŒØ³ ج مهور چین بر … Ø ¬Ø´Ù†Ø®Ù‡ وارØØ Ù¾Ú©Ù† شد. ئیØ3 §Ø§ نتخØبات ØÙ…Øای ©Ø´ÙˆØ± ØÙ… ¯ به این کشور س٠ر کرده است. س٠در ا ین Ù…Ø §Ù‡ Ø´Ù …and ر وسیه رد … ² ا نتخا … یرد Ú Ø¯Ù“ÛŒÙ” ت ا… ادامه خواندن +

… ¨ ا چین است نه مناÙشه

و سپس » ¨Ø§Ø± … ØŒ در Øμادی رن بیست Ùˆ … ‡ ‡ †ÛŒ اظ « ٠ریبکاری» می‌کند. ئیØ3 هیم… Ú ©Ù‡ چین ازار ما±Ø§ ر کند د نا Ù †Ù‡ …را … ©Ù‡ Ú†ÛŒÙ Ø …… Ø²Ø Ø¯Ù‡Øد ا٠… ¯. Ø¨Ø ± Ú ©Ø§Ù»Ø§Ù‡Ø§ÛŒ ارØاتز از ¯Ø±ÙˆÙ‡Ø §Û Œ ا٠”… ادامه خواندن … ¨ ا چین است نه مناÙشه

چین بان Øر ÙáÙ

… ر وزارت امور خارجه چین، وانگ ونبین سخنگوی امرت Û²Ûμ Øردیبهشت) اعٔام ولادیمیر پوتین و بعد… Ø´ÛŒ جین‌پینگ تای رای س٠ر ÛŒ دو روزه Ù¾Ú©Ù† س٠ر می‌کند. ÙˆÛŒ ود Ù‡ ‌ها مخت٠“Then… ‌ا ÛŒ ت‌وگو خواهنØد. …. ی‌†ÛŒØ§Ù†Ú¯ رای دؤتی ؅هوری Ø®Ù″Ù† رای تو دو €ŒÙ‡Ø§ÛŒ ا وادی Ùˆ بش رØوانه… ادامه خواندن چین بان Øر ÙáÙ