آینده روشن همکاری‌های چین و ایران درچارچوب «کمربند و جاده»


تهران – ایرنا – «چانگ هوآ» سفیر چین در ایران در مقاله ای با بیان اینکه در سال های اخیر، چین همواره بزرگترین شریک تجاری ایران بوده است. نوشت: همکاری های دو کشور زیر چارچوب «کمربند و جاده» پرثمر و دارای آینده روشن است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85267636/%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%DA%86%D8%A7%D8%B1%DA%86%D9%88%D8%A8-%DA%A9%D9%85%D8%B1%D8%A8%D9%86%D8%AF-%D9%88-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87