اعتراض شدید پکن به واشنگتن برای شلیک به بالون غیرنظامی


تهران- ایرنا – سخنگوی وزارت دفاع چین اعتراض شدید این کشور را در باره شلیک آمریکا به بالون غیرنظامی این کشور ابراز کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85020890/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%DA%AF%D8%AA%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%84%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%86-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C