اندونزی: بیمارستان اندونزی در غزه برای نیاز فلسطینیان است+ فیلم


تهران- ایرنا- وزارت امورخارجه اندونزی اعلام کرد هدف بیمارستان اندونزی در غزه ارائه خدمات و کمک کامل به فلسطینیان است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85283310/%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%BA%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85