بروجردی: اساس فعالیت انجمن دوستی ایران و چین، منافع ملی کشور است


تهران – ایرنا –رئیس انجمن دوستی ایران و چین با اشاره ظرفیت های عظیم چین و نیز مهیا بودن شرایط برای ایجاد تحول بزرگ در روابط همه جانبه دو کشور دوست، نقش انجمن دوستی ایران و چین را برای کمک به پیشبرد روابط و اجرایی کردن توافق ها بسیار مهم توصیف و تاکید کرد: اساس فعالیت این انجمن، منافع ملی کشور است .


منبع: https://www.irna.ir/news/85075976/%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AC%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D9%85%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1