تاکید بر همکاری میان ایرنا و رسانه های پاکستانی برای مقابله با جریان یکسویه خبری غرب


تهران – ایرنا – چهارتن از مدیران، سردبیران و فعالان رسانه ای پاکستان روز دوشنبه در بازدید از خبرگزاری جمهوری اسلامی ( ایرنا) ؛ بر ضرورت تقویت همکاری های رسانه ای میان ایرنا با رسانه های پاکستانی برای مقابله با جریان یکسویه خبری غرب تاکید کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85165536/%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%A7-%D9%88-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7