تحریم های ظالمانه آمریکا علیه ایران؛ نمک بر زخم کودکان پروانه ای


تهران- ایرنا – تحریم های ظالمانه و غیرقانونی آمریکا نه تنها اقتصاد و معیشت مردم ایران را هدف قرار داده است، بلکه به ابزاری مرگبار برای بیماران از جمله کودکان مبتلا به بیماری پروانه ای تبدیل شده و به تعبیر خبرگزاری چینی شینهوا، این تحریم ها همچون پاشیدن نمک بر زخم های دردناک این کودکان پروانه ای است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85072441/%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%85%DA%A9-%D8%A8%D8%B1-%D8%B2%D8%AE%D9%85-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87