دستیابی چین به یک فناوری جدید برای رادارگریز کردن جنگنده‌ها
تهران-ایرنا- داشنمندان چینی مدعی شدند که به یک فناوری نسل جدید دست یافته‌اند که می‌تواند هر جنگنده‌ای را رادار گریز کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85392089/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B2-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%AC%D9%86%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7