دولت ژاپن ادامه فعالیت راکتورهای هسته ای را تصویب کرد


تهران – ایرنا – هیات دولت ژاپن روز جمعه سیاست ادامه فعالیت راکتورهای هسته ای را پس از عمر ۶۰ ساله کنونی برای تامین انرژی، به همراه ساخت واحدهای تازه به جای بخش های قدیمی به منظور کاهش انتشار کربن، تصویب کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85026056/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%A8-%DA%A9%D8%B1%D8%AF