رئیس جمهوری کره جنوبی بر گسترش کمک بشردوستانه و احتمال حمایت نظامی از اوکراین خبر داد


تهران – ایرنا – یون سوک یول رئیس جمهوری کره جنوبی گفت که حمایت از اوکراین را فراتر از کمک های بشردوستانه و اقتصادی را افزایش می دهد و این سخنان بیانگر تغییر موضع او در برابر تسلیح اوکراین است که برای اولین بار گفته شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85087289/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%88-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA