روایتی از یک خبر| جهان در سراشیبی ناامنی و بی‌ثباتی متاثر از نظامی‌گری


تهران- ایرنا- وضعیت رو به افزایش هزینه‌های نظامی در سال ۲۰۲۲ نشان می‌دهد که سیاست‌های جنگ طلبانه و بی ثبات کننده غرب از جمله آمریکا در راستای منافعشان، کشورهای مختلف جهان به ویژه چین و روسیه را به این سمت سوق داده تا سرمایه گذاری‌های خود در حوزه دفاعی و نظامی را برای سال‌های آینده نیز تقویت کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85091142/%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DB%8C%DA%A9-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D8%A8%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%A8%DB%8C-%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%A7%D8%B2