و سپس… ±Ù‡ u ©Ø±Ù ‡ دیوار Ù…ÛŒâ³Ø§Ø²Ø¯

پیونگ‌یانگ در منطقه غیر نظامی شبه جزیره کره دیوار می‌سازد

And now ز آم رÛÚ© ا، ø ند … Ø´ Ø‚Øاز Ú©Ø±Ø ¯Ù ‡ است.

“Planet” Labs PBC) ترÛÙ† Ùسم ت Ù… رز ‡ ند.

و سپس... ±Ù‡ u ©Ø±Ù ‡ دیوار Ù…ÛŒâ³Ø§Ø²Ø¯

تØμویر

» ای سا … ±Ù‡ Ø´Ù …آی ایدد اره Ù… مهاÙ″ÛŒ Ù Ù‡ … Ø¨Ø ®Ø´ÛŒ اØ2 ³Øª.

… شد، یک Ù †ÙˆØ§Ø± ائ٠۲. “… ˆ ج نوبی می‌کند. ø§ÛŒÙ† ªØ ´´Ø¨Ø³ ØØزیره ª©Ø±Ù‡ ایجاØØØØØØØØ. M ˆÙ†Ú¯ یا Ù†Ú¯ Ùˆ سئو٠اظ Ù†ÛŒ Ù‡Ù †ÙˆØ² در

و سپس... ±Ù‡ u ©Ø±Ù ‡ دیوار Ù…ÛŒâ³Ø§Ø²Ø¯

دانگسی کیم، … اره Ù…Ù † Ø ·Ù‚Ù‡ ایرنظامی (DMZ) ØØرشبه Øزیر٠‡ ةره Ø©Ø±Ø©Ø ± ©Ø³Ø§Ø²ÛŒ Ø´ ده Ùˆ Ù ÛŒ قرار دارد. ا٠زوØØ ØØر دو طر٠ØØر Û·Û° ساً ÚØØ°Ø ´ ته Ú†

اگرچه تاریخ روع سات‌وساز این § … اره⠀†ÙˆØ§Ù…بر Û²Û°Û²Û³ (Øˈبان Û±Û´Û°Û² ) دیده نم ی†ŒØ´Ø ¯Ù†Ø¯.

و سپس... ±Ù‡ u ©Ø±Ù ‡ دیوار Ù…ÛŒâ³Ø§Ø²Ø¯

تاد ¨Ù‡ ر » تن٠‡ §ÛŒ کر دومیه ³Ø±Ø¨Øبب؅ Ú©ÙˆØªØ §Ù‡ÛŒ Ø§Ø ² Ø® … ند.

ارتش کره جنوبی اعه ´ … زی از ¬…… ´ú © © © ا ‡ ا ست.

به و ولادیمیر پوتینئیس‌جمهور روسیه Ùˆ کیم جونگ اونرهبر Ú¯ ت ÙˆØ §Ù Ùâ €†Ø§Ù…Ù‡ خشی از ت٠¸Ø§ سپس… … ˆØ ± ت ØªØ¬Ø §ÙˆØ²Â» می‌شود.

“… §Ù ø²Ø§ÛŒØ´ Ù‡Ø §ÛŒ Ù… “… ŒÙ† ٠روند Ù… » ³ÙˆØ³ÛŒ را ØØراز ر داده است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85516627/%D9%BE%DB%8C%D9%88%D9%86%DA%AF-%DB%8C%D8%A7%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%BA%DB%8C%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%AF