و سپس ت ایران

ایرانیان سراسر جهان پای عزت و سرنوشت ایران

به ارش ایرن ار Ùˆ … ØØ±Ø Ø§Ø±Ø´ ØØر Ù…ØÙ„ Ù‡Ø§Û Œ از Ø§Ø¹Ù»Ø … Ø±Ø §ÛŒ … یم زرگ برای اÛران ایند Ù‡ Ùˆ سونوشت ای ی٠ا کنند.

به و §Ø¨Ø§Øª خا رج اØ2 …

ضور Œ Ú© شورهاÛÙ ¯Ø± بسیا مشهود … ″Ù…Ù″Ù″ÛŒ دارد.

… ″Ù‡ Ø ® های ®Ø¨ ری ایران ®ÙˆØØرا Ù… Ø … ‡ Ø §Ù†ØªØ®Ø§Ø¨Ø§Øª ایران را Ù…ÛŒ کنند.

… Ù″Ù″ ب Ø ¨Ø± Ù… عظ … ŒÙ, Ø±Ø » تایج اØت٠…ای انتخابا ت پرداختند.

… “… ¯ ا … †Ù‡Ø§ Ø “این” ان سر »

ا وجود های زیادی از زمانی± ای Sh ¯ÛŒØ±ÛŒ And then ز… Ù‡ سپس… د Ù… دم Ø » ″ تابستان، انت ود برسد.

برخی Ùˆ معاند Ú©Ù‡ بد Ù†Ø …ال §Ø® ب ار Ùˆ گزار Ø´ بنی بر پیش در خاوØμ Ù¾Ø§Û ŒÛ ÙÙ† Ø ´Ø± کرده اند.

– ‡ ÙˆØ § Ù‡ØØ Ø¨ÙˆØ ¯ Ú©Ù‡ دنبا٠± Ù Ø´Ø±Ø …

منبع: https://www.irna.ir/news/85522483/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%B2%D8%AA-%D9%88-%D8%B3%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86