چین بدهی کشورهای آفریقایی را کاهش می دهد


تهران-ایرنا- کارشناس اقتصادی حوزه افریقا می گوید چین کمک زیادی به تعلیق و کاهش بدهی کشورهای آفریقایی کرده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85211723/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%AF%D9%87%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%82%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D8%AF