چین درباره تبعات منفی ادامه جنگ اوکراین هشدار داد


تهران- ایرنا- «چین گانگ» وزیر خارجه چین در دیدار با اولاف شولتس صدراعظم آلمان هشدار داد که ادامه جنگ اوکراین تبعات منفی دارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85108030/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AA%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86%D9%81%DB%8C-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AF