گسترش و سازماندهی دوباره واحدهای نظامی ارتش کره شمالی


تهران- ایرنا – رسانه دولتی کره شمالی امروز دوشنبه از گسترش و سازماندهی دوباره بسیاری از واحدهای نظامی خود در هماهنگی با شرایط امنیتی جدید و برنامه های عملیاتی خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85028616/%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B4-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C