گمانه زنی رسانه های غربی درباره سرنوشت وزیر دفاع چین


تهران – ایرنا – در شرایطی که دولت و منابع رسمی چین هیچ گونه خبری در باره وضعیت ژنرال لی شانگفو وزیر دفاع این کشور منتشر نکرده اند، رسانه های غربی بدون اینکه اطلاع دقیق در دست داشته باشند، صرفا با هدف ایجاد فضای ضدچینی در افکار عمومی جهان، گمانه زنی ها و فضاسازی گسترده ای را مبنی بر غیبت چند هفته ای و معلوم نبودن سرنوشت این ژنرال چینی آغاز کرده اند.  


منبع: https://www.irna.ir/news/85230276/%DA%AF%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B2%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%BA%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%DA%86%DB%8C%D9%86