ا ین § مخاÙ″ ٠یم

چین: با تحریم‌های آمریکا علیه ونزوئلا مخالفیم

و سپس لین جیان نشست ¯ØªÙ† با ید اØ2 ˆØ ¯: ú © اø® ø کند.

… ا قوقو٠بشر Øر چی٠†ØŒ Ø … ‡ Ùˆ Ù… ØØØ §Ø®Ù“Ù‡ ± داخی خود مخاÙ″٠است.

مطرØØ´ØØ Ú©Ù‡ اتØادیه Ø§Ø + §Ø² Ø¢ … نا شدن، پدید ابر از کرد.

این اØعاها تنØ? “.

در داشت: Ù¾Ú©Ù† مای٠“ ‡ Ù » بر اسا And now.

ÙˆÛŒ ا٠زود: چطعانه ا سیاسی کردن سیاست†ŒÙ ‡Ø§ÛŒ دوگانه مخال٠است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85512581/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D9%88%D9%86%D8%B2%D9%88%D8%A6%D9%84%D8%A7-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%DB%8C%D9%85