اروØ3 یوست

بلاروس به طور رسمی به سازمان شانگهای پیوست

به ارش ایرناخبرÚزاری اسپوتک، سرا٠† ² Ù¾Ù†Ø Ø³Ù†Ø¯ امضا Ú© ردند.

نشست سران در انه پایت Ø®Ø ª ٠زت † اخته می‌شود.

سرگئی اوروÙAnd then ¯Ø§Ø±ÙˆØ³± Ø³Ø §Ø²Ù…ا … ت Ú ©Ù‡ دو٠ایندها ÛŒ این اÒÙ″ÙÙ… شرکت کند.

… سازما٠† درØƙ…دند. همکاری شانگ ‡Ø§ ÛŒ پیوست.

… §Ø جهانی ت س٠“Ø ·Ù‡ ایأ ات متØØده نباشد. … Ø³Ø §Ø²Ù…ØØربی شناخته شود Øعضای زایش اجماع خود دا Ø±Ø ¯

And then ¨Ø – Ø§Ø Ø± ØØÚ¯ÛŒ Ø²Û ŒØ³Øªâ…ØÛŒØ ·ÛŒ Ùˆ تش ییرات

منبع: https://www.irna.ir/news/85528747/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%A8%D9%87-%D8%B7%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%B3%D8%AA