ان: ÛŒ… Ø ´ÙˆØ¯

چین: حفظ ناتو به قیمت امنیت دیگران تمام می‌شود

٨ه ‡ Ú¯Ù″ ÙˆØ ¨Ø§Ù„ تایمز، Ù″ین‌ جیان در بیانیه ازمان Ø³Ø §Ø²Ù…ان Ù…Ø §Ù § در ٠س٠هنیت ØÙ†Ú¯ رد Ùˆ Ù″Ù Ú © Ù† است.

ÙˆÛŒ با ایان ø ام٠† ¯: ØÙ Ø … ªÙ…ا Ù… می†ŒØ´ÙˆØ¯.

… ‡ نا تو Ø´ §Ù† Ø §Ø³Øª.

Ø´Ø±ÛŒØ ØÙ Ø ¸ ªÙˆ است.

And then… ŒÙ † دربا ره زمایش ¯Ø§ شت:â €Œ این یک تباد٠“ † دو Ú Ù‡Ø¯Ù Ø¯Ù‡ د.

منبع: https://www.irna.ir/news/85536488/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%88-%D8%A8%D9%87-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF