ایران تایÙ″ند ایران Øƙ…د

وزیر خارجه تایلند به ایران آمد

دزارش جم٠‡ÙˆØ±ÛŒ اس٠¯ØŒ ​​Ø Øر Ø³Ø §Ø¨ رسمی خوØد دØر Ù ÛŒ مجازی نوشت: ماریس Ø³Ø §Ù† گیم † †Ø¯ Ø ¯Ø¯¯ ‡Ø ± ان س٠ر کرد.

Øری، س٠یر جمهوری ایران د ر Ø§ÛŒÙ“Ù†Ø …عاوÙÙÙ … سم»

ون ر ¬Ù‡ تای٠“ ند، ز ± » بÙ″ØŒ بر ر … “Ù ØØØ ± ŒÚ© °Û²Ûμ تاکید ©Ø±Ø¯Ù†Ø¯.

» ت د ر Ù† ت‌وگوی…کاری ع Ú¯ زار کند.

به و §Ø³Øª نشست (ACD) سÙ

Ùائم معاو٠†ÛŒÙ† Ø ” Œ عضو Ø » §Ø±Ø¬Ù‡ Ø “… Ú©Øت ت.

روز دوØ3 ÛŒ ا٠ر سرپرست ¨Ø±Ú¯ زار خواهØد شد.

به and سیا ( ACD) ˆÛŒØª Ù‚ رار داردØ‍ §ÛŒÙ “ند And then… ³Ù†Ú¯Ø§ Ù¾ÒÙ ©Ø§Ù…بوج And then… کیه، ژاپن، چی٠†ØŒ Ù…Ø ÙˆÙ Ù†Ú¯Ù Ø±ÛŒÙ†ØŒ عربستا اماراتما٠ان،

مهرماه ایران از Ù‡ ±Ø§ÛŒ ا ست، Ù … Œ ¨ Ø²Ø±Ú¯Ø §Ù†ÛŒ در اØن، ©Ù†Ù راÙØ¨Ø ÙÛŒ Ø±Ø¯Ø ´ گری در ÛŒ زد ا And now ± ای٠مجمع مهم ست.

منبع: https://www.irna.ir/news/85517632/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%84%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%AF