… دیت‌ ØØای ØØ±Ø ¨ ÛŒ Ùˆ ٠رØμت توان ØØاخÙÛŒ

آینده هوش مصنوعی در چین؛ تهدید محدودیت‌های غربی و فرصت توان داخلی

به and ج ØØر انگهای شش عار «ک And then… ‡Â» Ø § ز در این امروز (یک شنبه) Ø§Ø » ŒØ§Ù″…… ” ´ØªÙ†Ø¯.

هد٠از Ø¨Ø±Ú ¯ مقامات دوÙ″ Ùˆ ین Ø ¯Ú¯Ø§Ù†ÛÛŒ از ا٠ŒÙ‡Ø§ÛŒ ø انشگ ه‌ها Ù… ±Ø§Ù†ÛŒ †ÛŒØ³Ù… Ø§Ú Ø§Ø²ØŒ

... دیت‌ ØØای ØØ±Ø ¨ ÛŒ Ùˆ ٠رØμت توان ØØاخÙÛŒ

… Ømنوعی در چین رØØØسریعی چین پس از آمریکا دومین کشور اس Øد¯Ø¯Ø¯Øª ت Ù … یوتر ÛŒ مسوب Ù…ÛŒâ´ÙˆØ¯.

… Œ در سا٠“” اخیر اکØØ ÛŒÙ† Ø Ù…Ù“ÛŒ ‡â€ŒØ§Ù† د.

‡ÛŒÙ† Ø¯Ø§Ø±Ø §Ù † ŒÙ† ٠رØmت ب ایش ا، د٠٠†Ø¯ Ùˆ…

... دیت‌ ØØای ØØ±Ø ¨ ÛŒ Ùˆ ٠رØμت توان ØØاخÙÛŒ

دست رباتیک چابک

…دودیت

…انوعی ¯Ø¯ And now ‡ در تج٠» Ø Ø Ø§Ø± د، باز می‌کند. … أ ات ÛŒ ب ا ارایی أا به ©Ù‡ برای ت ع٠‡

Ùانون Ù3 جو بایدنو سپس ²Û°Û²Û³ (Ù… ر Ø ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° و ° °²) » دهای ٠ته ا “یت┠€‡Ø§ÛŒ ین Ú©Ø ´ÙˆØ±Ù‡Ø § را ا٠زایش دهØد. “Then” Ø §Ù†â€ŒÚ©Ù†Ù†Ø¯Ù‡Â» معر٠ی شده‌اند.

“تارنمای” ¯Ø§Ù‡ Ùˆ Ú© ن٠رانØ3زارش Ø §Ø¯ : §ÛŒ ‡ †ÙˆØ§Ù† ا٠› ا ØØر Ø … پیشی Ø¨Ú ¯ÛŒØ±Ø¯. با ایه Ù†Ù ‡ Øنوعی ران به نظر نمی‌عسÙ.

... دیت‌ ØØای ØØ±Ø ¨ ÛŒ Ùˆ ٠رØμت توان ØØاخÙÛŒ

“…دٔ کارخانه هوشمند

د٠بو هود ØØ±Ú ©ØªØ´ در این نم Ù‡ یور Ùˆ نیوز Ú “ات:‌ » همیâ©Ù†ÛŒÙ… . Ù… هستیم .

‡ ª ª © Ø„ ø ø ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± Ù…Ø Ø Ø±Ø§ ب٠‡ ر ع٠…ومی شورها متهم ی‌کند. † تø¸ø§ø± دی خود (API) Ù…Ù †Ø¬Ø± شود. ùMS · “””””””””””””””””””””””””””” دیگر ات به سخ تی Ø Ø¨ شود.

... دیت‌ ØØای ØØ±Ø ¨ ÛŒ Ùˆ ٠رØμت توان ØØاخÙÛŒ

رÚاتÛØ

“… ا … Ú©Ù‡ And then… ´ Ù…ØÙÙ †ÙˆØ¹ÛŒØŒ …

Ù″تعØادهای

به گ٠ته اتان دواننر Ø Ø§Ø² ظر٠عظیم … §Ù† ج وان Ø » §Û Œ ØØ ± بی تشییتشییتشییØØ†ÛŒØ Ø¹ÛŒØª ایجاد نخواهد کرد. ‹‹‹ ‹ ÛŒ به طور Øتم Ø¯Ø “±” ŒØ¬ And then… “زه” ª.

این خوØ3 Ø Û²Û°Û²Û ² Ú †ÛÙ† ریبا Ù†ÛŒÙ…Û … این میزان در سا٠¯ اعÙ″ام Ø´Ø ¯Ù‡ بود.

… Ù‡ ” ´ m ¯Ø§Ù ¯ ø ø ø ø © © © © Ø Ù†Ú©Ø±Ø¯Ù‡ است.

... دیت‌ ØØای ØØ±Ø ¨ ÛŒ Ùˆ ٠رØμت توان ØØاخÙÛŒ

مرتبط با هوش Ù…ØμÙ†ÙˆØ¹Û Œ

Ø´ÛŒ یونÙ″ÛŒ مدیرعامٓ §Ø³Ø ¨ ا «Ù†Ø¯Ø§Ù… §Ù‡ Ù…Ø ´ØªØ±ÛŒØ§ … Ø » در ا Ù” § جایی در این بازار پیدا کنند.

Ùومیکسیو، Øرکت نرم زاری (OpenCSG) به خبرگ ز تØت توسعه” «ÛŒØª»ŒÙ‡ ای خ٠ˆØØØØØ ± خارج از کشور €ŒØ¯Ù‡Øد.

اکید اده اتمأاً Ø Øر ز٠…and ˆ تر ا³ØªØŒ ا سپس… Ù…ÛŒ Ú© نم در ø ¯ ر٠ت Ùˆ Øتی …

منبع: https://www.irna.ir/news/85532321/%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%87%D9%88%D8%B4-%D9%85%D8%B5%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%BA%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C