رئیØ3 ±Ø ØμÙØ Ø§ÙˆÚ© راین مشارکت کند

رئیس جمهور لهستان: امیدواریم چین در طرح صلح اوکراین مشارکت کند

به نقÙ″ از رویترز، دری دودا، ئیØ3 به Ù¾Ú ©Ù† گ٠ت: امیدوارم چین ÙˆÚ© راین بین اÙ″مٓی Øر Ø¢Ù † ÙquotØ Ø¸ Ø´ØØÙ‡.

… در سوةرØد ©Ù‡ ای٠برورده نکرØد Ùá اس ت. روسیه Øعوت نشد Ùˆ Ø·ÛŒ انی ه‌های Ù… ØªØ …ایÙ.

سپس… Ú¯Ø °Ø “Then” ‡ Ø· اØÛŒ Ø ¯

ø¯ÙˆØØا مهور Ú †ÛŒÙ † Ø¯Ø ± »

اه ÛŒ بر ای رÙرارÚÚ© ایان ØÙ″Øâ…یز جنگ §ÛŒ…Ø§ÛŒØ ª کند.

ú † ûœù † ùˆ Ø Ø ± ùˆø³quûœù ‡ تª † ù ‡ ا ú ú † Ø Ø Ø ± ± ± اø² اøchr act اد ¯Ù†Ø¯. با این ان … نمیâ¯Ù ‡Ø¯.

“دؤچین به رئیØ3 Øز همه ت٠±Ø§ÛŒÙ† ØÙ… اهâ€ØÙ?

منبع: https://www.irna.ir/news/85519278/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D9%84%D9%87%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B5%D9%84%D8%AD-%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%DA%A9%D9%86%D8%AF