ره ‡ به ا ÙˆÚ© راین ؅ایت ©Ø±Ø¯

کره شمالی از حملات تلافی‌جویانه روسیه به اوکراین حمایت کرد

(KCNA)

» ته Ù… ù‚ … – ©Ø±Øدند

ؾنتاگون ز خا Ú© خود Ø ¨ ‡ §Ø² Ø Ø§Ø®Ù„ ±Ø§ÛŒÙ„ ØÙ… ÙÙ‡ می‌کند.

اناز اای Ú©Ù‡ شاهد چنین عم٠“یات” وŒ ¯Ù‡… Ù… Ú©Ù ‡ این ØÙ…Ù“Ø §Øª پاسخ دهد.

ارتش Ø…Ø±Ú Ú©Ø§ Ù †ÛŒØ² † اگر » Ú©Ù†Ø ¯ Ù‡ اشد And then این ØÙ …Ù″ Ù‡ …یکنند، پاسخ ده د.

ùˆûœ اù زùˆø): عù «Ø§ùˆù ‡ بø ± اûœù † Øred ø ± ± Ø ± ø§ûœù ‡ ا ù… € œ øªù§§ ا ا Ø ù Ø Ø Ø Ø Ø Ø ads ons Ø³Ø … رÛÚ© … اد Ù‡ Ú© ØØŒ Ù‡ اشند And then ŒÚ© Ú©Ù†Ù†Ø ¯.

از سوی دیگر، واشنگتن. Œ Ø ®Ø±Ø±Ø ®ÛŒ پایگ ا » ″ÛŒØت ؅ریک ایی منع کرده است

این گزارش به Ø§ÙˆÚ©Ø±Ø§Û ŒÙ† زود به Ú ©Ù…تر اØد©Ù… رده است.

… ¯Ø §Ø±ÛŒ کرده Ùˆ اع٠یÙ″ومتر دÙllیق نیست.

منبع: https://www.irna.ir/news/85518278/%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81%DB%8C-%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D8%AF