زیربنایی Ù…ØØØرک ا چین Ùˆ ±ÙˆØ³ÛŒÙ‡ را

میانمار پروژه‌های زیربنایی مشترک با چین و روسیه را احیا می‌کند

و سپس… ˜Ø§Ù¾Ù† ÛŒ نیکی Ø´³ÛŒØ§ گزارشی نوشت: دولت ÙÛ† … یان٠…Ø§Ø ± Œ بزرگ با ÛŒâ¨Ø®Ø´Ø¯ در درگیرۈ × §Ù†ÛŒâŒÙ… ¯Øª شورشیا٠†…

ŒÚ© Ú©Ù…ÛØته Ø´ÛŒ کیاو“…” “” “” زمان بندÛÛ Ø§Ù ‹Øª شم “أی ر می‌دهد.

” ²Û°Û°Û¹ اØØ § §Ø² شد. … یو Ù† Ø ¯Ù″ ار باشد در سال Û²Û° Û± Û¹ ب ø§ Ø §Ú©ØªÙˆØ± ای- راه انØØازی شود.

… ŒØ¯ شد، این دÙ″ÛŒÙ″ Ú©Ù‡ Ùرار بود Û¹Û° تولید “.

تین سین Û²Û°Û±Û± سا خت ساز Ø » Ù† پروژه ØªØ¨Ø Øی٠“

And then ویژه «Ú© یوک٠یو» مورØد توج٠‡

… …یانمار Ø © ره موا٠Ùت Ú©Ø±Ø¯Ù†Ø ¯

ØادنØد هیت ÛŒ ؾیØر٠ت دند.

سو وین، “… ŒØ¨Ù‡ …اه) Ø¨Ù†Ø Ø¨Ù‡ سرعت انجام ØØاØØÙ‡ . موضود در Ø § “زای”

سیاری سبت توعه زیرساخت Øست … Ù† ار †Ø³Ù″Ø ‡Ù…چ٠ادا٠…Ù‡ دارد. ما چین مناطق پیشروی می‌کند.

ایاÙ″ت راخین نقطه Ú©Ù″یدی …یانمار Ø § می†… †Ø¯ . در زرگ Ø¨Ø±Ù‚â€ŒØ Ø¨ÛŒ در چی٠† Ù… ین Ú©Ù† د.

دوÙ″ت دوÙ″ت Ù…ÛŒ Ø §Ø² Ø… ایت چین نیزبتØتت چین Øرروز سÙá‌شنبه ØØر مراسمی ” Ú©Ù‡ ان …

And… ˆØ ³ÛŒÙ‡ Ù‡Ù …کار ÛŒ می‌کند. مین ؙنگ Ù‡Ù″ائینگ» “Then” Û´Û° Û² ) And then Ø … ¯Ø± اÙ″ Ù… ذاکره Øستند.

از این ‚Ù‡ را با تایٔند تنظیم متوق٠Øده

… در Ø Ø±ÙˆØ³ÛŒØ´ ۅشترک Ø® ابان Û±Û´ Û °Û²) Ø¨Ø±Ú¯Ø²Ø §Ø± Ú© ردند. سرویØ3 ª ماه) ‡ Ù…Ø °Ø § © Ø ø Ø Ø ¯ ¯ ¯ ¯ ¨ ¨ ø ø © Ø ¯Ù‡â€ŒØ§Ù†Ø¯.

… تد Ú© ‡ دنگ تØØت Øار . … ¯ اه ‹‹ … بما ند. “… ŒÙ‡Ø§ÛŒÛÙ Ø Øر مذاکرØØ … · ا این §Ø®ØªÛŒ ایجاد کرØده است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85510921/%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%A8%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D8%A8%D8%A7-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF