… س

برگزاری مراسم عید سعید قربان در پکن+عکس

مسÙ″ مسÙ″ …انا امروز (دوشنبه) در ستان†کن»، « » ©ÙˆØ§ÛŒÙ †Ú¯â€ هنان» ب ا Ø ¨Ø±Ù¾Ø§ÛŒÛ نمازØروز عید ´Ù† گر٠تند.

... س

سجد ´Ù‡Ø± Ù¾Ú ©Ù † ٠یز ‡Ø§ÛŒ مخت٠“هم ¯. بر خی ک٠رار شن گر و اکنون. … در †Ø¯Ú¯ÛŒ …Ù…ÛŒ

…………………… ¯ ¯ ¯ ³ ³ ³ ³ © © © ورها عت از معبود †Ø¯ ¯.

... س

ساجØØØŒ پوشÛدن ب Ø §ø³ ù ‡ Ø » ù ù ù ù ù ø و و و و و و و. … رسوم Ù… سÙ″ …

... س

از ین رو ز در Ù… انان انان اویØÙ† ˆØ± منطن †Ø§ از گر٠تن Ø » Œ مخ از

منبع: https://www.irna.ir/news/85511938/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%B9%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%D8%B9%DB%8C%D8%AF-%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D8%B9%DA%A9%D8%B3