سناتور امی دولت Ø³Ø·Û ŒÙ† ا ا ز عضوÛت زضوÛت زب تعÙÙÙ

نخست وزیر استرالیا سناتور حامی دولت فلسطین را از عضویت حزب تعلیق کرد

به and §Ø² “Then” …ØØار Ø§Ø¹Ù”Ø §Ù… متبوعش Ù …بنۇ » Œ Ú©Ø ±Ø¯Ù ‡ اند.

… ‡ از Ø§Ù…ÛŒØ §Ù † “سیطین Ø¯Ø°Ø ´ØªÙ Ø¯Ø ± Ù† Ø Ø Ø¨Ù‡‡ Ø Øسمی٠ختن دولت Ù Ù″سطین رای داد.

نوشت: ÙˆÛŒ به دنبا٠§Ø² ر ÙˆØ2 Œ مخ٠ی این دن،Û٠ید Ø ´Ø¯Ù‡ است.

پیمان اع٠… Ø ±Ø®ÛŒ از اعضا تٓاش Ù…ÛŒ کنند تا ت٠§Ø±Ø¹Ø§Ø¨Ù…Ø… ± …

بنابراین گزارش Ø˙†ØªÙˆÙ†ÛŒ Ø˙†Ø§Ù†ÛŒØ² … §Ùت Ø ªØ¹Ù“ یق … ªØ¨Ø¹ÛŒØª Ú©Ù† » ‡ ٠اطمه Ù¾ÛŒÙ…Ø ØŒ مدود درآورد.

Ø ´ » را Ø®Ø§Ø +±Ø¬ ارگ ر ¯ Ù‡ است.

اکنون با تعÙ″یق ٠اط مه پی٠“…ان ست Ø… وعش Ø °ÛŒØ±Ø¯ یا دÙ″ÛŒÙ″ Ù†Ùضی مرت u © ب §Ù† استرا٠„یا کنا ر رود.

» رسی سنا Ø Ø Ø ø Ø Ø … ØŒ واکنش نشان داد.

سناتور امی دولت Ø³Ø·Û ŒÙ† ا ا ز عضوÛت زضوÛت زب تعÙÙÙ

اروور § Ù ˆ p… عاون Øزب سبزهای استراÙ″یا

«… از «Ù †ÛŒÙˆ Ø³Ø §ÙˆØ« ولز» §Ù‚Ø ¯Ø§Ù… Øزب Ú© » شرم Ø¢ ورÙÙ» †Ø¯.

اروÙÛŒ روØ2 ت: به ج ا And now Ú©Ù †Ø ¯ باید ت٠نتانیاهو نخست وزیر ؙن متمرکز کند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85528085/%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7-%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D8%B6%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%AA%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%82