سیا؛ ªØØØ §Ø¯Ù ‡Ø§ÛŒ ØØر

رودخانه‌های آسیا؛ کمربندهای سبز اقتصادهای در حال توسعه

به and ´ØªÙ‡ Ø » ˆØØخان٠‡ ات٠شی جین پینگ مه از Œ Ø… Øیطی ب » § توسعه سبز، از سوی دیگر شیخ سیناو نارندرا مودی تای هندیâ€Ø§Øدر ده٠‡ ØÙØØ Ø²ÛŒ زÛØست …and ‡ در تˆø¬ » Ù‡ Ú†Ø “… † داشت.

اهمÛØت

M €Ù‡Ø§ÛŒ بزرگ، کمرØØهای ±Ù ته‌اند ” ا یج اد Ú© رده‌اند. روØØخانه (REBs, river Economic Belt) با ÛŒÚ ©â€â €Ù¾Ø§Ø±Ú†Ú¯ÛŒ منطقه†… Œ Ú©Ù…Ø±ÙˆØ Ø§Ù‚ØªØادی روØØØØا٠یرهای ج … ± Ùˆ در ا . ..

جوتر جورج یام بورثویکو اکنون Ø· زیست در ØØØ§Ù†Ø´Ú©Ø ¯Ù‡ Ù “Nature”: “Nature”: “Nature” Ø » ‚ Ùر m می٠† جه Ø¨Ø±Ø ·Ø±Ù Ù…… یکنند. » ŒÙ‡Ø§ÛŒ Ø ¬ ø ¨ ¨ ¨ â â â â â â ø ø ø ø ایی» ‡â§Ù †Ø¯. … ˆ Ø§Ù†ØªØ “… ¨Ø¹ Ùˆ Ø…ØÛŒØ · §ÛŒ Ùˆ ØªØ®Ø ±ÛŒØ¨ اکوسیستم خطا٠§Ø´Ø¯.

… Ø¨Ù†Ø ØªÙ‡ ما٠†Ù †Ø¯ ø ت ا٠…ا کمربند روØØخانه‌ها ØØر سیا Ø ¨ …روهای ‡Ù…Ù‡ ØØر مرÙ″Ù‡ توسعه هستند.

… ªÛŒ Ú©Ù‡ اک اروپای نوسیه، د ØØŒ بهبود نتای؅ Ø ØØØØ ®Ø§Ù†Ù‡ ها … Ø Ø³ØعØØØست Ú ©Ù‡ بت ŒÙ‡Ø§ÛŒ اای، رزش نط٠“…” ØÚ©Ù″ ÚØØ Ù…Ù†Ø·Ù‚Ù‡ دی Ù…ÛŒ شود.

Ù…ÛŒ§Ù†

‡â€ŒÙ‡Ø§ÛŒ Ù…Ù″â “€ŒÙ ‡§ÛŒ ÛŒ عم٠و Ø®ØμÛŒØ Ø¨Ù Ø§Ù†Ø³Ø§Ù†ÛØÙ €ŒÚ©Ù †Ù†Ø¯.

… Ø±Ú “”””””””” ““ ““ “Ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ‡ تنی ا٠ای Ø §Ù … ¯ÛŒ Ø ±ÙˆØØخانه ٠راهم می‌شود.

M © Ø´ H پیشر٠ت در ٠ناوری ¨ بهبود تو٠“ ت Ú©Ø´Ø Ù…ÛŒ ایع » Œ Ùˆ.. را

و سپس… ©Ø´ ÙˆØ±Ù‡Ø §ÛŒ توسعه

…بیشتر ا ا تا ندهای Ø…ÛØ·ÛŒ Øمنابع Ú©Ù… ©Ø§ ر Ø§Ø±Ø²Ø §Ù†ØŒ اندا٠»˜ÛŒ Ùˆ …واد) Ù‡ شد Ù‡ است. … +±Ø¨Ù†Ø¯Ù‡Ø§ÛŒ + ا٠“ایجاد” طو٠“Ø §Ù†ÛŒâ…ØØت همه Ø °ÛŒâ€ŒÙ†Ù عان است.

And now…‌های §Ú©ÙˆÙ „Ùˆ˜ÛŒÚ © ÛŒ ای بیو٠یزیکی ” ‡â±ÛØØزی ” ″ Ùˆ…

“ش‌های” “ارای” “توسعه”

روØØخانه†ØØر سیا دٓیٔ ت٠عی-٠ر٠» ت، ¹Ù†ÙˆÙ†ØŒ ای بین‌â§Ù “Ù…Ù”Ù”ÛŒ بستگی دارد.

” “ÛŒ.”

®Ø§Ù†Ù ‡â€ŒÙ‡Ø§ ØØر ابعاد اقتØmاØÛŒ Ø¨Ø ± ای ب٠» Ù† طقه “…اهنگ” “…” … †Ø¯ د ا تی Ø +± ® … ب Ù ‡ موجب Ø¢Ù “اها” ØŒ معامٔو Ù …Øμر٠ی‌شوند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85518977/%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7-%DA%A9%D9%85%D8%B1%D8%A8%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87