ØØ®Øμ Ùˆ نهاد را به د٠″ی٠» ©Ø±Ø¯

کره‌جنوبی چندین شخص و نهاد را به دلیل مبادلات نظامی بین کره‌شمالی و روسیه تحریم کرد

Ùˆ زارت خا “ر Ù‡Ø§Ø » Ù .

… §Ø² ر وسیه، ©Ø±Ù‡ شماÙÛŒ Ùˆ کشورهای ثاÙØ« تند.

… ªØ¹Ø§Ù …Ù ‹ “Then… ی⠌کن د.

… و

ØØریم‌ه ای Ú© مه ÛŒ Ø … §Ø±ÛŒâ€ŒÙ …

به دنبا٠² ج ø©Ø±Ù‡ And now پن یک مایش شرÙÛŒ بØرن §Ø± کردند.

اره جنوخ۩ Ø±Ø²Ù…Ø§Û ŒØ´ Ù ‡ÙˆØ§ وŒÛŒ Ø±Ø ‡ – Û³Ûμ Ú©Ù ‡ ¬Ø§Ù… ØØØ§Ø ¯Ù †Ø¯.

… ت٠ش Øد٠‡ سالگر ″ †Ú¯ † با وŒÚ© ØÙ †Ú¯ سÙ. د.

منبع: https://www.irna.ir/news/85521583/%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%DA%86%D9%86%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%D9%88-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C