«Ø´Ù…اٻ

کره شمالی موشک بالستیک شلیک کرد

Ø §Ù†Ø³Ù‡ØŒ دارد ساØÙ“ÛŒ ژاپن گ٠ت: یک Ù… ا ٫ستیک از کره شماÙquotÛŒ ش٫یک شد.

برÚزØری یونها٠نیز به نقÙ″ از ج نوبی این خبر را تایید کرد.

“Ù”Ú ¯Ø±Ø¯ ˈØاز جنگ Ú ©Ø±Ù‡ رخ داد.

هه تاری از ¬ دیدی را ØØر مقاب٠‡Ø¯.

روزوÙÙت روز شنخه به بندر بوسان©ØØ… §ÛŒØ´Ù‡Ø§ÛŒ Ø±ÙˆØ ² Ø§ÛŒÙ†Ø ØÙ ‡ Øر منطقه †Ø¯.

… Ù‡ Ù…Ø´Ø §Ø “± رئ یس ج٠“… ŒØ ´Ù…Ø §Ù“ÛŒ انجام شد.

“کره جنوبی اع٠“اÙÙ… ±Ø¯Ú© اماز توکیووبع٠‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Ù Ù‚ رسیدن ØØ.

” ÛŒ ØØدید رب رار ±Ø§Ù†ÛŒ ØØر اروپا است.

“Then…” ¯ کرد ه‌اند.

“ …ضای توا٠٠‚ §Ø¹Ù”ام د٠†Ø¯ Ú©Ù‡ … ¯.

منبع: https://www.irna.ir/news/85520056/%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%B4%DA%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D8%B4%D9%84%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D8%B1%D8%AF