ژاپن: “گروه ۷” باید همچنان رام اوÙ″ویت دهØد

ژاپن: «گروه ۷» باید همچنان به مسائل هند و اقیانوس آرام اولویت دهد

به گزارش ایرنا And then ¶ÙˆØ± سران Ù… کرد “ ¯Ø±ÙˆÙ‡ ªÙ‡ Ù …ÛÙ ØØØ ‡ در٠.

… ٠ر تا٧ Ùˆ »

And then Œ جن را ناشی از ٠ایت‌های نظای Ù¾Ú© Ù† Ù…Û Œ”. مخانند وس ØØ ±Ø§Ù…

و ²Ø±Ú ¯ اÙتØmادی ان تٔاش Ø® … تما امنیت براه‌٠مسایگ به خطر Ø§ÛŒØ§Ù†Ø Ø¯.

منبع: https://www.irna.ir/news/85510094/%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%DB%B7-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%87%D9%85%DA%86%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D9%87%D9%86%D8%AF-%D9%88-%D8%A7%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B3-%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%AA