” مجا زا ت بگریزد

رئیس جمهور اندونزی: اسرائیل نباید از مجازات بگریزد

به و ره، ر¦ÛŒØ3 ‡Ø¨Ø±ÛŒ ب ÙˆØ ¯ … یس جم٠‡ Ø³Ø±Ø “§Ø¦ÛŒÙ”

ویدودو Ù… §Ø¯Ù † به ا شا٠´Ú©Ù ″ سیدگی کنیم.

“سطÛ.” Ù‡Ù … Ù… را بست٠» ³Øª.

H Ù† یم روزبه†ŒØ±ÙˆØ² های ر Ùˆ می‌رود.

رژیم دستاوردی §Ø² †Ø§ÛŒØªØŒ تٓ†عام ر Øان ایت، تٓ†عام Ø §ÛŒÙ† منطقه نداشته است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85515352/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%84-%D9%86%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%AF