معر٠دوÙت

دولت جدید مغولستان معرفی شد

مشوÙ″ستا٠†ØŒ اویون اردن سرای ست‌وزیر ‡) اعضای ج دید کابینه خوØØØØر±.

» زب Ø® Ù” Ù‚ Ù … Ù ˆÙ †) Ú©Ù ‡ ØÙ‡ دست Ø ” سریع توسعه Ù… Ø ” ®Ø§Ø¨ ات ²Û°Û²Û´ØªØ § Û²Û°Û²Û¸) ت٠اهم کرØدند.

” Û²Û°Û±Û² تا Û²Û ° Û±Û¶ توسط Øزب دموکرات رهبری می‌شد. ” ÛŒ نش ان © Ø “به©

منبع: https://www.irna.ir/news/85535870/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%BA%D9%88%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%B4%D8%AF