مقابÙ″Ù‡ اا ا٠راط … Œ Ú©Ù†Ø ¯

ایروانی: ایران برای مقابله با افراط گرایی و توسعه‌نیافتگی در افغانستان تلاش می‌کند

And then یر Ùˆ Ù†Ù…Ø§Û ÙÙ† Ø Ø¯Ø§Ø¦Ù… ±Ø§ مون  «سپس» Ø¯ÙˆØ³ØªØ Ø§ÙˆÙ† اید Ù…Ø§Ù†Ø ¯. سیاسی‌سازی گونه Ø³ØªØ § Ù† سیب می‌رسان.

او تØμØ±ÛŒØ Ø¨Ù‡ Øمایت Ø§Ø ² §Ù Ø§Ø § …ان‌ه مرØØÙ… آوارگان ªØ§Ù†ÛŒ Ø §Ø² تانی را ب رØده است.

متن کام٠§Û Ù†Ø ¯Ù‡ … Ù″ … ″ ا مون  « بدین شرØده

«Ø¨Ø³Ù…
اقای رئیس،
Ùáنان ‌های ‡… سیاری از مردم، به زنا٠† دت تاثیر Ùرار می‌دهد.

گزارش دبیرک٠(S/Û²Û°Û²Û´/Û´Û¶Û¹) تخمین می‌زند Ú²Û© Ù .Û. . …با ³.Û°Û ¶Ù “… Û³ می٠می‌ ذارØØبین⠀ŒØ§Ù„مٓÙ⛒ را ¯.

مچنان عهد Ø §Ø³Øª Ùˆ یی به ŒØ §Ù†ØØØŒ †Ø… ی٠“یار د دٔار میزبانی کرده است. ایران به Û·Û°Û° ،۰۰۰ دانش‌آموز انستا٠† …

… ¯ ا٠Øا نستان، روابط اوتاادی Ùˆ تجاری ب؆ و سپس… «ÛŒØ¯Ù…واد مخدر تکز می†کند.

با ئ ا …انند …واØØÙ‡ ¨ÛŒÙ†â€ŒØ§Ù ″Ù…ÙÛŒ است. موا د Ù…Ø®Ø Ø±Ø§Ù ÛŒ ا ز Ù §Ø² دست Ø ¯Ø §Ø¯Ù‡â€ŒØ§Ù†Ø¯.

“به ªØریم⠌های Ø´ÛŒØ±Ù‚Ø§Ù†ÙˆÙ†Û Ø§ÛŒØ§Ùات Ù… § Ùˆ Ú©Ù…Ø¨ÙˆØ ¯ §Ù†Ø¯ ب … §Ù†Ûˆ Ù… ÙˆØ§Ø ¯ … منطقه ØªØ £Ø«ÙÛŒ …ÛŒâ¯Ø°Ø§Ø±Ø¯. “…”… “Ù″ … Ø ¯Ø± ناامÛدشده‌اند.

… Ù… ر ا ز ‡Ù …کند. و سپس همچنا٠† Ù† و اکنون. Ù…Ùامات Ùˆ در Ù… ب این تهØدیدات

“با” “أ ØŒ “” Œ با مق …اÙ″Ø Œ Ø ¶Ø±ÙˆØ±ÛŒ است. منطقه†ای ستان Ø§Ø³Ø ªØŒ Ù…Ø §Ù†Ù†Ø¯ ©Øª می‌کند.

” ایران Ù” نستان Ø…Ø§Û … بیشتر… یک M Ø´Ø ¯Ù‡ است. Ù…Ù†Ø·Ù‚Ù‡â€ŒØ § ÛŒ ضور † Ùˆ ر وسیه تشک ی٠“Ø´Øسس. øªØ§Ú©Ù†ÙˆÙ† ¯Ù‡ است.

“در ²Ø§Ø± And then… ¯ در ت هدیØØØ §Øª ØªØ +± ¯Ø§Ù† Ùˆ Ù… ØªØ … …قاØØ ¨ Ù″Ù‡ با تروریسم ØªØ £Ú©ÛŒØ¯ کردند.

… ˆØ ±ÛŒØ³Ù… Ù…Û ŒÚ©Ù†Ø¯ Ùˆ Ø…Ø§Ø Ø¯Ø± را ای٠ای Ù†ÙØ´ ٠عا٠† §Ù… می‌کند. † ژوئیه Û²Û°Û²Û ´ †Ø¯.

اتی یوناما Øر ترویج Øب یرک٠“ Øمایت می‌کند. در طوÙ″ ازدید اخیر دبیر Ú©Ù “ا ز ت٠“‡Ø±Ø§Ù† … …رک ز Ø ¨ÙˆØ¯.

… ©â€Ù » ¨ “””””””””””””””””””””””””””””””” ” هر گونه سیاسیâ. Ø§Ù†Ø³ØªØ ³Ø§Ù†Ø¯.

… شند. اه بیش از Û²Û° سا٠ا Ø´Ø§ÛŒØ ÙˆØ± …بارزه ند.
سپاسگزارم.

منبع: https://www.irna.ir/news/85515886/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B7-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1