آغاز انتخابات پارلمانی مالزی؛ ماهاتیر محمد ۹۷ ساله نامزد انتخابات


به گزارش روز شنبه ایرنا به نقل از پایگاه خبری «مالزیا میل»، ماهاتیر محمد که رکورد مسن ترین رهبر سیاسی جهان را به نام خود ثبت کرده یکی از نامزدهای انتخابات سراسری پارلمانی در مالزی به شمار می آید.


منبع: https://www.irna.ir/news/84946914/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%DB%B9%DB%B7-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%B2%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA