آلمان از چین خواست تا صلح را در اوکراین برقرار کند


تهران- ایرنا- صدراعظم آلمان در دیدار با رئیس جمهور چین خواستار اعمال نفوذ پکن بر مسکو برای پایان دادن به جنگ اوکراین شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85446855/%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B5%D9%84%D8%AD-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86