آمریکا و متحدانش تحریم‌های جدیدی علیه کره شمالی وضع کردند


تهران- ایرنا- آمریکا، استرالیا، ژاپن و کره جنوبی در بیانیه ای ، کره شمالی را به دلیل پرتاب ماهواره تجسسی به فضا تحت تحریم‌های جدید قرار دادند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85308126/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%88-%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%88%D8%B6%D8%B9-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF