ابراز نگرانی شدید کره‌جنوبی نسبت به تداوم حملات صهیونیستها به غزه
تهران – ایرنا – کره جنوبی امروز پنجشنبه «نگرانی شدید» خود را نسبت به حملات نظامی اخیر رژیم صهیونیستی به نوار غزه ابراز کرد و از طرف‌های مربوطه خواست از غیرنظامیان محافظت کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85387882/%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%85-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B5%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87