ارزیابی نشریه آمریکایی از توازن قدرت آمریکا و چین در منطقه هند- اقیانوس آرام
تهران- ایرنا- نشریه نشنال اینترست در گزارشی با بررسی بودجه نظامی چین و آمریکا، توازن قوا بین این دو قدرت را در منطقه هند- اقیانوس آرام نزدیک به هم توصیف کرده است با این تفاوت که آمریکا می‌تواند بر روی اتحادها و شراکت‌های منطقه‌ای خود حساب باز کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85385495/%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%86%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%88-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D9%87%D9%86%D8%AF