اسد : چین بعنوان یک ابرقدرت در صدد مشارکت جهانی است نه هژمونی


تهران – ایرنا- بشار اسد رئیس جمهوری سوریه گفت که چین یک کشور ابرقدرت است که نقش بسیار مهمی در جهان ایفا می کند و وقتی از مشارکت صحبت می کند، به دنبال هژمونی نیست.


منبع: https://www.irna.ir/news/85242799/%D8%A7%D8%B3%D8%AF-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D8%AF%D8%AF-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%86%D9%87-%D9%87%DA%98%D9%85%D9%88%D9%86%DB%8C