اعتراضات پزشکان در کره جنوبی ادامه دارد و محبوبیت رئیس جمهور کاهش می یابد


تهران- ایرنا- نظرسنجی های اخیر در کره جنوبی نشان داد که اعتراض مداوم پزشکان به موضوع افزایش ظرفیت دانشکده های پزشکی منجر به کاهش محبوبیت دولت و رئیس جمهور یون سوک یول شده است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85418999/%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%85-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%85%D8%AD%D8%A8%D9%88%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1