انگلیس از حمله سایبری چین علیه گروهی از نمایندگان خود خبر داد


تهران- ایرنا- انگلیس مدعی شد گروهی از اعضای مجلس عوام و اعیان انگلیس مورد حمله سایبری چین قرار گرفتند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85426183/%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D9%85%D8%AF%D8%B9%DB%8C-%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B4%D8%AF