اولین محموله کمک‌های امدادی چین به ترکیه رسید


تهران-ایرنا- رسانه‌های چین روز شنبه از ورود اولین محموله کمک‌های امدادی پکن به فرودگاه بین المللی استانبول ترکیه خبر داده اند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85027376/%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D9%84%D9%87-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF