ایالات متحده پروازهای هواپیمای نظامی V-22 Osprey را از سر گرفت


تهران – ایرنا – با وجود ممنوعیت پرواز هواپیمای وی-22 اوسپری در سراسر جهان به دلیل سقوط مرگبار آن در جنوب غربی ژاپن در آبان ماه سال گذشته (دی 1402)، آمریکا پروازهای خود را از سر می گیرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85405258/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%88%DB%8C-%DB%B2%DB%B2-%D8%A7%D9%88%D8%B3%D9%BE%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%AF