بحران جمعیتی و سیاست‌های تازه ژاپن


تهران– ایرنا– دولت ژاپن در پی بحران کاهش جمعیت و کهنسالی این کشور به خانواده مهاجرانی با فرزندان متولد و بزرگ شده ژاپن، اقامت ویژه اهدا می‌کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85289436/%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86