بی‌میلی چین و کشورهای غیرغربی به شرکت در نشست فرمول صلح زلنسکی
تهران- ایرنا- منابع خبری از احتمال تعویق زمان برگزاری نشست فرمول صلح زلنسکی خبر دادند زیرا چین و برخی کشورهای غیرغربی تمایلی به شرکت در این نشست ندارند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85389991/%D8%A8%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%88-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%BA%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%85%D9%88%D9%84-%D8%B5%D9%84%D8%AD-%D8%B2%D9%84%D9%86%D8%B3%DA%A9%DB%8C