تایوان ۱۰ نظامی را متهم به جاسوسی برای چین کرد


تهران – ایرنا – تایوان ۱۰ پرسنل نظامی خود را به ظن جاسوسی برای چین تحت تعقیب قرار داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85305679/%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%DB%B1%DB%B0-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D8%AF