تحولات غزه؛ امید روسیه و چین به تغییر بازی به زیان آمریکا


تهران- ایرنا- خبرگزاری فرانسه در یک گزارش با اشاره به اینکه آمریکا در موضوعات مختلف علیه چین و روسیه وارد میدان بازی می‌شد، نوشت که با جنگ میان حماس و اسرائیل، مسکو و پکن به تغییر بازی به زیان واشنگتن امید دارند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85270436/%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%BA%D8%B2%D9%87-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D9%88-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7