تصادف زنجیره ای بیش از صد خودرو در بزرگراهی در چین


تهران – ایرنا – خبرگزاری رویترز از مجروح شدن چند نفر در پی برخورد بیش از 100 خودرو در بزرگراهی در چین خبر داد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85396192/%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%81-%D8%B2%D9%86%D8%AC%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%8C%DA%A9%D8%B5%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D9%86